عطالله عبدی:فراکسیونهای قومی کشور را « قاجاریزه» می کند

عطالله عبدی:فراکسیونهای قومی کشور را « قاجاریزه» می کند

  ستاره صبح: دکتر عطاءالله عبدی استاد دانشگاه خوارزمی در رشته ژئوپلتیک و جغرافیای سیاسی است و حوزه تخصص وی مطالعات قومی در ایران است. ایشان نظرات بدیعی در حوزه هویت ملی و ساختارها و سازوکارهای تاریخی ، فرهنگی در کشورداری دارد. عطاالله عبدی رساله دکتری خود را در زمینه…