انجمن آذربایجان چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟

انجمن آذربایجان چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟

انجمن آذربایجان نام یک گروه تجزیه طلب است که با سوءاستفاده از نام زیبای آذربایجان همواره در مسیر بیگانه گرایی و وطن فروشی فعالیت کرده است. 1. در سال 1320 میرزا علی شبستری (از توده ای های تبریز) گروهی به نام «انجمن آذربایجان» را با هدف سیاسی راه اندازی کرد.…