قفقاز در کشاکش جنگ و انقلاب

قفقاز در کشاکش جنگ و انقلاب

فیروز کاظم زاده که بخاطر اثر برجسته و ماندگارش، یعنی روس و انگلیس در ایران: پژوهشی درباره امپریالیسم (1864-1914)، در ایران شناخته شده است. اما پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که چرا نگارنده این سطور به ترجمه این کتاب حجیم دست یازید؟ برای پاسخ به این سوال…