جنبه های قومی- سیاسی و امنیتی مناقشه ی آذربایجان و قره باغ

جنبه های قومی- سیاسی و امنیتی مناقشه ی آذربایجان و قره باغ

این میان برخی جنبه های مهم هستند که در نگرش و رفتار طرفین درگیر مناقشه، نقشی چشمگیر و بلکه اساسی بازی می کنند. در میان جنبه های یادشده مباحث قومی- سیاسی و امنیتی دارای اهمیت ویژه ای هستند.   جنبه های قومی- سیاسییکی از مهم ترین جنبه ها و موانع حل…