مستند تات های لاهیج: فارسی زبانان جمهوری باکو+دانلود

مستند تات های لاهیج: فارسی زبانان جمهوری باکو+دانلود

زبان فارسی زبان اصلی و مسلط فرهنگی فلات ایران بوده است. در گسترده ایران فرهنگی پیش از ظهور دولتهایی که قصد داشتند از طریق فرهنگ به زمین سیاست تسلط یابند، فرهنگ و زبان ایرانی نقش مهمی داشت. بریتانیا در هند زبان انگلیسی را جایگزین فارسی کرد، حکومت بعث بسیاری از…