جنگ های ایران و عثمانی در آذربایجان و قفقاز

جنگ های ایران و عثمانی در آذربایجان و قفقاز

صورت می گرفت تعداد بیشماری از اتباع ایران جان و مال خود را از دست می دادند و زنان به کنیزی و بردگی گرفته می شدند. مقاله حاضر  در 10 صفحه بخشی از این جنگ های به صورت خلاصه و مجمل در دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب روایت می…