میراث سیاسی و پیشینه نهاد دولت در ایران

میراث سیاسی و پیشینه نهاد دولت در ایران

گرفته‌اند. انديشه «ايران‌شهري»، يعني دولت و شهرياري آرماني كه در ادبيات سياسي كشور تجسم يافته بود، عامل مهم رستاخيز سياسي ايران و ظهور دولت‌هاي محلي ايران پس از اسلام بود.اين انديشه ايران‌شهري و ميراث سياسي دولت و ساختارهاي آن به گونه‌اي نادرست در نظام‌هاي خلافت و دولت پس از اسلام…