گزارشی مستنــد از وقایــع خوجالـو و ماراغا*

گزارشی مستنــد از وقایــع خوجالـو و ماراغا*

امور خارجه وقت ايران، در نوامبر1992م آمادگي تهران را براي حل مناقشه اعلام کرد. واهان بايبورديان، نخستين سفير کبير ارمنستان در ايران، حرکت وزارت امور خارجه ايران را «بي طرفي دوستانه» ناميده بود. نظر رسمي ايران بر آن بود که يکپارچگي آذربايجان بايد محترم شمرده مي شد و نيروهاي ارمنستان خاک آن…