دولت ضعیف،با سنت دولت قوی:ترکیه

دولت ضعیف،با سنت دولت قوی:ترکیه

 بين آنها، مصطفي كمال آتاتورك به عنوان رهبر، افسران نظامي هستند و ترجيح دادند تقريباً هر آنچه متعلق به گذشته است حذف كنند زيرا عقب مانده و كهنه ارزيابي شدند. آنها انجمن های اخوّت را تعطيل و آن را تهديدي براي قدرت دولت و وحدت و يكپارچگي دولت مي دانستند.…