نقدی بر کتاب “نام‌آوران آذربایجان در سده‌چهارده/ آرسام محمودی

نقدی بر کتاب “نام‌آوران آذربایجان در سده‌چهارده/ آرسام محمودی

"نام‌آوران آذربایجان در سده‌ی ١۴" نام کتابی است که به قلم نویسنده‌ی تبریزی، غلامرضا طباطبایی‌مجد تألیف و در سال ١٣٩۰ توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به چاپ رسیده است. این کتاب شرح احوال ٣٣٣ تن از آذربایجانیان سده‌ی اخیر بوده که در زمینه‌های مختلف علمی، دینی، ادبی و سیاسی…