نقش مجلس شورای ملی در پاسداری از تمامیت ارضی ایران

نقش مجلس شورای ملی در پاسداری از تمامیت ارضی ایران

 تاریخی شادروان سید حسین مدرس یکی از مشهور ترین نمایندگان تمامی ادوار مجلس شورای ملی است که در جلسه علنی مجلس شورای ملی به تاریخ دهم عقرب (آبان ماه ) 1303 ایراد شد . این نطق نشان می دهد که یکی از مهمترین اهداف نهضت مشروطیت پاسداری از استقلال و…