عملکرد قوام در مذاکرات نفت شمال و غائله آذربایجان در گفت‌وگو با مجید تفرشی

عملکرد قوام در مذاکرات نفت شمال و غائله آذربایجان در گفت‌وگو با مجید تفرشی

و از سوي ديگر پيگيري مذاكرات با شوروي مي‌دانند، گروهي ديگر بر مناسبات بين‌المللي و طرح فشار از جانب جبهه غرب تاكيد مي‌كنند، ايشان با اشاره به تعيين‌كننده بودن نقش اولتيماتوم مشكوك ترومن، معتقدند كه برجسته‌سازي نقش قوام به هدف بزرگ كردن او صورت مي‌گيرد. عده‌اي ديگر بر نقش عوامل…