هویت فرهنگی سازها / محسن شهرنازدار

هویت فرهنگی سازها / محسن شهرنازدار

اعتراض کرد و مسئولان میراث فرهنگی کشور که در آن اجلاس حضور داشتند را مقصر دانست. او از ارسال نامه اعتراضی خانه موسیقی به وزیر ارشاد هم خبر داد. همچنین عضو کمیسیون ملی یونسکو در ایران از احتمال ثبت کمانچه ایرانی به نام جمهوری آذربایجان گفت و آن را بسیار…