مدارا با دشمنان«مدارا» تا کی؟ 5 سال حبس برای سوزاندن پرچم مقدس ایران

مدارا با دشمنان«مدارا» تا کی؟ 5 سال حبس برای سوزاندن پرچم مقدس ایران

های پان ترکی ارسال کرده بودند. در روند تحقیقات مقدماتی جرایم دیگری از جمله انتشار وبلاگ های نفرت پراکنان قومی، انتشار برخی جزوات و... کشف شد.این در حالی است که به نظر می رسد، 5 سال حبس برای سوزاندن پرچم ایران که مقدس ترین دارایی کشور و نمادی ملی و…