توبه نامه بی ریا وزیر فرهنگ پیشه وری؛ اشک برای ایران، رشک به گذشته

توبه نامه بی ریا وزیر فرهنگ پیشه وری؛ اشک برای ایران، رشک به گذشته

محمد باقرزاده متخلص به بی ریا از فعالان جریان کمونیستی در ایران بود که مدتی در باکو زندگی کرده و در اوان جنگ جهانی نخست به ایران بازگشته بود. وی پس از اشغال ایران توسط قوای شوروی و تشکیل فرقه دموکرات که با دستور استالین عملی شد، به سمت کذایی…

محمد بی ریا به روایت جهانشاهلو

محمد بی ریا به روایت جهانشاهلو

نصرت الله جهانشاهلو ما و بیگانگان،خاطران سیاسی نصرت الله جهانشاهلو |   آقای بی ریا پیش از این که حزب توده در آذربایجان تشکیل شود و پس از آن تا پیدایش فرقة دمکرات، تضعیف های ساختة خود را در باغ ملی تبریز می خواند و تنبک می‌زد و مسئول بخشی…