زندگی و شرح مبارزات محمودخان ذوالفقاری با فرقه دموکرات پیشه وری

زندگی و شرح مبارزات محمودخان ذوالفقاری با فرقه دموکرات پیشه وری

  ذوالفقاری ها (زنجان) یکی از ایل های اصیل و مهم آذربایجان هستند که به همراه ایل یمینی نقش مهمی در تاریخ معاصر کشورمان داشته اند. مردم اصیل زنجان هیچگاه تسلط فرقه دموکرات و ارتش سرخ را بر این شهر نپذیرفتند و همواره با آن مبارزه کردند.در سال های 1234…