50 سال حبس مجازات قاچاق اسلحه و مخدر از ایران به باکو

 به 13 سال و ناميک حسن اف و رئوف ميرزائوف ، هريک به 12 سال زندان محکوم شدند.براساس پرونده اتهامي، اعضاي اين گروه در سال 2014 به اتهام تهيه و نگهداري سلاح گرم و قطعات آن و تجهيزات جنگي و عبور غيرقانوني از مرز و انتقال قاچاق مواد مخدر از…