افسانه ای به نام تحصیل ارامنه به زبان مادری در مدارس ارمنی!

افسانه ای به نام تحصیل ارامنه به زبان مادری در مدارس ارمنی!

پیشینه مدارس ویژه در ایران به اواخر دوران قاجار می رسد . در این دوره مدارس ویژه ارامنه، مدارس آمریکایی ها، فرانسوی ها و برخی مدارس میسیونری در ایران فعال بودند. با تاسیس دولت مدرن در ایران و در راستای سیاست های فرهنگی و هویتی جدید که از سوی دیوان‌سالاران…