عقب افتادگی نتیجه مدیریت یکدست قومیتی/ هوشنگ شیخی

عقب افتادگی نتیجه مدیریت یکدست قومیتی/ هوشنگ شیخی

جدیدا در برخی از نواحی کشور تحت تأثیر افکار قوم‌گرایانه، ادبیاتی در حال گسترش است که مدیر غیربومی را چیز نامأنوس و نادرستی جلوه می‌دهد. انگار ایران یک مفهوم ذهنی متشکل از جزیره‌های دور افتاده و منفکی است که بهم ربطی ندارند، انگار دعوای بومیان و غیربومیان در قاره آمریکا…