شبه برده داری در مراکز خرید تبریز | فرماندار تدبیر کند

شبه برده داری در مراکز خرید تبریز | فرماندار تدبیر کند

تعدادی مغازه دار به اصطلاح شبه سرمایه دار تازه به دوران رسیده که گاها دستی در قاچاق لباس و کالا و فرار مالیاتی دارند در مراکز خرید تبریز، صندلی را در محل کسب! حذف کرده و فروشندگان و حتی صندوق داران دوشیزه و مذکر را گاها تا ۱۲ ساعت و…