جمهوری اسلامی و مسئله آذربایجان/ کاوه بیات

جمهوری اسلامی و مسئله آذربایجان/ کاوه بیات

و ضرورت به ويژه در مورد كشورهايي حاد و عاجل مي‌نمود كه در اين عرصه به ناگاه ـ مانند ايران ـ به جاي يك قدرتِ واحد با طيفي از كشورهاي جديد و نوظهور روبرو شدند.بسياري از كشورها و قدرت‌هاي جهاني كه بنا به دلايلي متفاوت ـ از قرب و جوار…