پیدایش جمهوری آذربایجان!

پیدایش جمهوری آذربایجان!

با پیروزی انقلاب اکتبر 1917، در روسیه و فروپاشی نظام تزاری، شماری از اقوام ساکن در امپراتوری روسیه به ویژه ساکنان قفقاز بر آن شدند، در راه استقلال خود به تکاپو برخیزند و از روسیه جدا شوند. در این میان اغلب نخبگان و روشنفکران قفقاز که با ترکان عثمانی پیونده…