نمازگزاران مسجد حاج جواد باکو به طرح تخریب این مسجد اعتراض کردند

نمازگزاران مسجد حاج جواد باکو به طرح تخریب این مسجد اعتراض کردند

پايگاه هاي اينترنتي جمهوري باکو از تجمع نمازگزاران مسجد حاج جواد باکو براي جلوگيري از تخريب اين مسجد و اقدام پليس در بازداشت چند تن از  نمازگزاران خبر دادند.پايگاه اينترنتي «ويرتوالاذ» (طرفدار حاکميت ) خبر داد برغم اينکه گروهي از دينداران اعتراض کننده به تخريب اين مسجد که در طرح…