دشمنی آشکار و بی پرده با ایران و ایرانی، فارس ها و زبان فارسی؛نقدی بر جعلیات حسین صدیق

دشمنی آشکار و بی پرده با ایران و ایرانی، فارس ها و زبان فارسی؛نقدی بر جعلیات حسین صدیق

مسعود مژدهی | فصلنامه مطالعات تاریخ معاصر|شماره 60| زمستان 1390   ايحاد تفرقه و نزاع يكي از شيوه هاي اصلي استعمارگران براي تسلط بر سرزمينهاي ديگر است كه در قالب طرح مسائل مرزي، زباني، قومي و ... صورت گرفته و ظرفيتهاي سرزمينهاي مورد هجوم استعمار را به جاي مقابله با…