از گذشته‌های ایران (زبان، فرهنگ، اسطوره)، دکتر ژاله آموزگار

از گذشته‌های ایران (زبان، فرهنگ، اسطوره)، دکتر ژاله آموزگار

کتاب: از گذشته‌های ایران (زبان، فرهنگ، اسطوره) به قلم استاد ژاله آموزگار چاپ: تهران، معین، ۵۳۱ صفحه این کتاب دربرگیرندۀ تعدادی از مقالات ژاله آموزگار است که در شش بخش ایرانشهر، سنگ‌نوشته‌ها و متون کهن، شاهنامه و اسطوره، خدمتگزاران فرهنگ ایران، نقدها و بررسی‌ها و گفتگوها گردآوری شده است. ساختار…