ناسیونالیسم ایرانی پدیده فراگیر و سازنده است/گفتگو با حمید احمدی

ناسیونالیسم ایرانی پدیده فراگیر و سازنده است/گفتگو با حمید احمدی

نسیم بیداری: دکتر حمید احمدی از اساتید شاخص و شناخته شده دانشگاهی و صاحب نظر در حوزه علوم اجتماعی است و کتابها و مقالات فراوانی درباره موضوعاتی همانند ملیت و قومیت تالیف و ترجمه کرده است. در دفتر کوچک دکتر در دانشگاه تهران و در فضایی صمیمی با ایشان به…

دشمنی آشکار و بی پرده با ایران و ایرانی، فارس ها و زبان فارسی؛نقدی بر جعلیات حسین صدیق

دشمنی آشکار و بی پرده با ایران و ایرانی، فارس ها و زبان فارسی؛نقدی بر جعلیات حسین صدیق

مسعود مژدهی | فصلنامه مطالعات تاریخ معاصر|شماره 60| زمستان 1390   ايحاد تفرقه و نزاع يكي از شيوه هاي اصلي استعمارگران براي تسلط بر سرزمينهاي ديگر است كه در قالب طرح مسائل مرزي، زباني، قومي و ... صورت گرفته و ظرفيتهاي سرزمينهاي مورد هجوم استعمار را به جاي مقابله با…