نگاهی به کتاب “کردها و فرقه دموکرات”

نگاهی به کتاب “کردها و فرقه دموکرات”

معرفی: کتاب کردها و فرقه دموکرات آذربایجان گزارش هایی از کنسولگری امریکا در تبریز – دی 1323- اسفند 1325 که مجموعه ای از گزارش های کنسولگری ایالات متحده در تبریز در سالهای بحرانی بعد از جنگ جهانی دوم می باشد در سال 1389 و با ترجمه کاوه بیات از سوی…