سخنی در باب زبان فارسی

سخنی در باب زبان فارسی

آن فارسی است. هر چه در این تابلو بدنبال یك واژه فارسی گشتم، نیافتم. همه واژگان به كار برده شده به جز واژه بانك (كه لاتین است) عربی است. از این نوع تابلوها بسیار است.در اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترك…