بررسی روند تاریخی‌سیاسی جمهوری تالش- مغان به بهانه سالگرد تاسیس‌ آن

بررسی روند تاریخی‌سیاسی جمهوری تالش- مغان به بهانه سالگرد تاسیس‌ آن

قانون: تالش‌ها قومی ایرانی‌نژاد و فارسی‌زبان هستند که در آستانه خزر و در جلگه مغان زندگی می‌کنند. مورخان بر این باورند که بسیاری از شخصیت‌های مهم تاریخ ایران مانند زرتشت و بابک خرمدین ریشه تالشی داشته‌اند. تالش‌های جمهوری آذربایجان، شیعه‌مذهب هستند. آن‌ها حتی پس از جنگ‌های ایران و روس نیز…

سخنرانی نادر در دشت مغان به روایت تاریخ‌جهانگشای‌نادری

سخنرانی نادر در دشت مغان به روایت تاریخ‌جهانگشای‌نادری

نادر ابتدا از قبول سلطنت سرباز می‌زند اما در پشت پرده و باطن نسبت به تاسیس سلسله افشار اشتیاقی تام داشت. روایت اشتیاق و علاقه نادر به پادشاهی در کتاب عالم‌‌آرای‌نادری به تفصیل آمده‌است.کتاب جهانگشای‌نادری که توسط «منشی مخصوص» نادر یعنی میرزا‌مهدی استرآبادی نوشته‌شده‌است برای مطالعه ماهیت حکومتداری نادرشاه افشار…