مفهومی به نام «ایران»/ اشکان زارع

مفهومی به نام «ایران»/ اشکان زارع

«ایران» مفهومی است که با توجه به اصول برخاسته از آن می ­بایست در چارچوب فرهنگی، نه نژادی و پدید آمده از سوی غلبۀ یک گروه بر دیگران، فهمیده شود. «ایران­زمین» والد مفاهیم مختلفی در پیرامون خود گشت؛ یکی از آن­ها را می­توان در چارچوب معنای «ایرانیان» به معنی مردمانی…