تبریز پایگاه دُرّ دری/محمود فتوحی

تبریز پایگاه دُرّ  دری/محمود فتوحی

    شهر ارجمند تبریز از سدۀ پنجم تا امروز پایگاه کانونی و خلّاق زبان پارسیِ دری بوده است. نامهای بزرگی در این شهر از رهگذر زبان فارسی دری جاودانه ‏مانده از قطران تبریزی و اسدی طوسی تا همام تبریزی، خاقانی،  شمس تبریزی، صائب تبریزی، لسانی شیرازی، سید محمدحسین شهریار،…