مجتبی مقصودی:داعش نتیجه فقدان دولت-ملت در خاورمیانه عربی

مجتبی مقصودی:داعش نتیجه فقدان دولت-ملت در خاورمیانه عربی

مذهب حرف اول و آخر را در یارگیری‌ها و نزاع‌های این جوامع می زند. دکتر مجتبی مقصودی رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی معتقد است گام‌هایی برای عبور و خروج از این وضعیت برداشته شده است، اما کافی نبوده است، چرا که غیریت سازی‌های ایدئولوژیک و دینی امکان تعامل و کنار…