روایت نشریه ملانصرالدّین از «نظامی‌گنجوی»

روایت نشریه ملانصرالدّین از «نظامی‌گنجوی»

تا زمانی که «سیاست تحریف و مصادره» آغاز نشده بود، اسناد بسیاری را می‌توان از واقعیت فرهنگ ایرانزمین بدون حجاب جعلیات پانترکی و قومگرایانه یافت. از جمله صفحه‌ای از مجله ملانصرالدین که درباره نظامی گنجوی مطلبی نوشته است. مجله ملانصرالدین از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۷ به زبان ترکی آذربایجانی و…