ملت سازی در جمهوری آذربایجان

ملت سازی در جمهوری آذربایجان

در واقع بازیگران اصلی این عرصه اند، دولت های علاقه مندند که از خود تصویری منسجم و متحد ارائه دهند و  اگر زمینه های این تصویر مفقود بود تمام تلاش خود را در راستای ساخت و سازمند کردن آن به کار برده اند.ملت سازی اصطلاحی است که به برنامه های…