خلیج‌فارس و ملای محبوب تاریخ

خلیج‌فارس و ملای محبوب تاریخ

 نه لابد حتما – به ضعف عقل خود نمی‌اندیشد و با فرافکنی هرچه فریاد دارد بر سر سارقان می‌کشد و نمی‌داند که سارق کارش سرقت است تا آن‌که متاعی دارد تدبیر کار خود کند و بیندیشد که چرا اموال همسایه‌اش را نبرده‌اند.این تمثیل را با توجه به مسائلی که به…