ملی گرایی و مذهب در ایران

ملی گرایی و مذهب در ایران

و اقتصادى ايجاد كرده،معضلاتى را نيز فراهم آورده است. بخشى از اين معضلات،ناشى از‌ معضلاتى‌ است‌ كه در جـهان تـجدد نيز‌،موجد‌ خرابى‌ها‌ و نابسامانى‌هاى زيادى بوده است.چنين معضلات و نابسامانى‌هايى،گاه در وجوه فنى و تكنيكى رخ مى‌نمايند و گاه متوجه نظام معرفتى،نظم اجتماعى و ناخودآگاه‌ جمعى‌ اين‌ جوامع مى‌گردند.قسم اخير…