جستجوی واژه «آذری» در متون کهن تاریخی-1 / وحید رنجبری

جستجوی واژه «آذری» در متون کهن تاریخی-1 / وحید رنجبری

نفس این نفی و انکار با هدف «برساختن» هویتی جدید و البته غیر ایرانی برای استان‌ها و سرزمین ما آذربایجانی ها است. زیرا بار ایرانشهری، مفاهیمی مانند آذربایجانی و آذری به قدری زیاد است که ظرفیت جعل و برساختگی و تحمیل بار غیر ایرانی را سلب می کند. ادعاهای جدید…