مفهوم منافع ملی

مفهوم منافع ملی

نوشتار تلاش خواهد شد به پرسشهای زیر پاسخ داده شود: -مفهوم منافع ملّی چیست؟-در زمینه منافع ملّی چه دیدگاههایی وجود دارد؟-منافع واقعی یک ملّت چگونه تأمین می‏شود؟-آیا در اساس می‏توان از منافع ملّی سخن گفت؟-آیا منظور از منافع ملّی همان منافع دولت است؟-آیا هر چه دولت تشخیص دهد منافع ملّی شمرده…