زبان آذربایجان

زبان آذربایجان

 و پراهميت نبوده است.از مجموع تحقيقاتي كه تاكنون به عمل آمده اين مساله به ثبوت رسيده است كه اگر امروز مردم آذربايجان به زباني كه ممزوجي از زبان آذري و يك زبان بيگانه است سخن مي‌گويند در روزگار گذشته، كه چندان از روزگار ما دور نيست، يعني تا عهد صفويه…