پشت‌صحنه فتنه‌گری در قفقاز

پشت‌صحنه فتنه‌گری در قفقاز

دنیای‌اقتصاد -سعیده سادات فهری : الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان طی چند ماه اخیر در چند مقطع زمانی مختلف و بصورت متناوب از الحاق کریدور زنگزور به خاک کشور خود صحبت کرده است.او در یکی از سخنرانی های اخیرش نیز به صراحت از این موضوع سخن به میان آورده…