شبکه همکاران رسانه ای بی.بی.سی فارسی در شمالغرب کشور

شبکه همکاران رسانه ای بی.بی.سی فارسی در شمالغرب کشور

مدتی است شبکه ی از پان ترکیست های داخل کشور که نام آنها را در ادامه ذکر خواهیم کرد، به صورت مخفیانه با مهدی پرپنچی در بی بی سی فارسی در تماس هستند. این تماس شامل تشکیل یک اتاق فکر با هدف جهت دادن به افکار تجزبه طلبانه و کانالیزه…