«روزنامهٔ تبریز»، جریده‌ای ملّی

«روزنامهٔ تبریز»، جریده‌ای ملّی

مقدمه تبریز در دوره معاصر در مقاطع مختلفی کانون حرکتهای مهم تاریخ ساز و یا موثر در کشور بوده و در مسیر تحولات و اتفاقات مهم گام برداشته است. درزمینه مطبوعات نیز تبریز اغلب پیشگام جنبش‌های فکری ملّی و ایران‌گرایانه بوده است. در عرصه چاپ و مطبوعات نیز تبریز از…