ناسیونالیسم قومی در قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت منطقه

ناسیونالیسم قومی در قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت منطقه

مرکز بین المللی مطالعات صلح | منازعات و درگیری های قومی در سراسر جهان یکی از فاکتورهای مهم به تهدید صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای بوده است. از حدود 800 گروه قومی و اقلیت مهم درجهان285 گروه از دهه 1950 به بعد از نظر سیاسی فعال بوده…