نهضت مشروطه و زایش گفتمان ملی

نهضت مشروطه و زایش گفتمان ملی

مفاهیم اساسی چون کشور و مرز که در ادبیات مشروطه بیشتر به "وطن" تعبیر می شد در همین دوره وارد گفتمان سیاسی ایران شد. وطن یکی از عمده ترین مولفه های گفتمان ملی است که از آن به اندیشه مملکت[1] تیز تعبیر می شود. که پایه آن احساس تعلق به…