زیستن در زبان فارسی،مردن در زبان فارسی

زیستن در زبان فارسی،مردن در زبان فارسی

است: «زبان میانجی»(lingua franca). مفهوم زبان میانجی را در حوزه تفکر شاید بتوان به مفهوم «پول» در حوزه اقتصاد نزدیک کرد. در اقتصاد، «پول» کالایی تعریف می‌شود که با تمام کالاهای دیگر قابل مبادله است و از این رو می‌تواند نقش میانجی میان آن‌ها را بازی کند تا مبادلات اقتصادی…