تاریخچه نام جمهوری آذربایجان

تاریخچه نام جمهوری آذربایجان

الران)» مشهورترین اسم‌های آن بود. این دو واژه که اقوام مختلفی در مورد آن وجود دارد، در حقیقت یکی است و تلفظ آن دو به زبان‌های مختلف فرق می‌کند. نام این دولت از اقوام آلبانی یا ارانی گرفته شده است که اصلی‌ترین و مهم‌ترین قوم آنجا بود. بعد از فتوحات…