ایرانشهر در تواریخ دوره اسلامی

ایرانشهر در تواریخ دوره اسلامی

این مقاله به این پرسش می‌پردازد که از نظر جغرافی‌دانان و تاریخ‌دانان ایرانشهر چه سرزمین‌هایی را در بر می‌گرفته است؟ جریان‌های قوم‌گرا از جمله پانکردیسم در رونوشت از یاوه های ده سال پیش پانترکها مدعی هستند که ایران در طول تاریخ هرگز یک کشور یکپارچه نبوده و نام ایران یک…

 پیشینه نام ایران بسیار طولانی است و ایرانیها همواره خود با این صفت شناخته اند+فیلم

 پیشینه نام ایران بسیار طولانی است و ایرانیها همواره خود با این صفت شناخته اند+فیلم

پروفسور ایلبر اورتایلی مورخ سرشناس تُرک گفت در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی در خصوص تاریخ و هویّت ایران گفت: کلمه ایران همیشه استمرار داشته و امروزه هم از مفاهیم کاربردی است. ایرانی‌ها همواره از این عبارت ایرانی استفاده می‌کنند. ایرانی‌ها صرف‌نظر از قومیت همیشه خود را ایرانی معرفی می‌کنند…

نام «ایران»در اسناد دوره قاجار

نام «ایران»در اسناد دوره قاجار

 با وجود اینکه در تمامی اسناد دوره قاجار از اصطلاح «دولت علیه ایران» برای نامیدن سرزمین ایران استفاده می شده است،[1] برخی، با اغراض سیاسی خاص مدعی هستند که ایران تنها از سال 1313 خورشیدی، پس از صدور یک اعلامیه ی رسمی توسط دولت ایران، «ایران» نامیده شده و پیش…

نام «ایران» در اسناد و مکاتبات دولت صفوی

نام «ایران» در اسناد و مکاتبات دولت صفوی

یک نکته از این معنی: نامه نگاری های پادشاهان صفوی با دولتمردان اروپایی یکی از مهم ترین اسناد و مدارک تاریخ سیاسی است که از آن دوره به جا مانده است. علاوه بر اهمیت عمومی چنین اسنادی، امروز وجه جدیدی  از چالش در برابر صفویان اهمیت این نامه ها را…