جنجال و شانتاژ بر سر یک نام

جنجال و شانتاژ بر سر یک نام

و گدازی نیز توسط افراد مختلف در این زمینه نوشته شده است.شنیدن خبر برای من بسیار عجیب بود چرا که نام‌های ترکی برای نام‌گذاری کودکان علاوه بر آذربایجان در سایر مناطق ایران نیز مرسوم است و بسیاری افراد غیر آذری نیز هستند که نام های آیدین و سولماز و آیناز…