مخالفت دادگاهی در باکو با نامگذاری کودک به نام« ابوالفضل»

مخالفت دادگاهی در باکو با نامگذاری کودک به نام« ابوالفضل»

« دادگاه تجديدنظر » باکو  با  نام گذاري فرزند حاج طالع باقرزاده، يکي از روحانيون زنداني در جمهوري باکو به نام «ابوالفضل عباس» مخالفت کرد. به گزارش آذریها به نقل از پايگاه اينترنتي راديو آزادي آمريکا، دادگاه تجديدنظر باکو ، شکايت خانم ليلا اسماعيل زاده، همسر طالع باقرزاده ( رهبر…