بزرگ ترین نزاع قومی در جمهوری فدراتیو هند: صدها کشته و زخمی، 5 هزار آوار

بزرگ ترین نزاع قومی در جمهوری فدراتیو هند: صدها کشته و زخمی، 5 هزار آوار

بیش از 60 تن را به طرز فجیعی به قتل رسانده و نزدیک به صد تن را نیز زخمی کرده است.مهاجمان جدایی طلب به شمار زیادی زن و کودک که در خواب بودند تیراندازی کردند و آنان را به قتل رساندند. پلیس هند جنبش قومیت گرایی بودو را مسئول این…